Hoe werkt een CLB?

2.1 Hoe we dingen aanpakken
2.2 Werkingsprincipes
2.3 Het CLB werkt "multidiciplinair"


2.1   Hoe we dingen aanpakken

• We luisteren eerst naar jou. Het kan zijn dat we je meteen kunnen helpen, maar het kan evengoed zijn dat we eerst meer te weten moeten komen.
Of dat je vraag buiten onze werking valt. Dan zeggen we je waar je wel terecht kan.

  • We zoeken, samen met jou, uit wat en hoe en zetten alles op een rijtje
  • We kunnen je vraag of probleem ongeveer benoemen
  • We starten  indien aangewezen een begeleiding op:

We spreken dan een aantal keer af en werken samen aan oplossingen. Als langdurige begeleiding beter zou zijn, dan verwijzen we door.
In principe kan begeleiding door een CLB niet verplicht worden. Er zijn echter twee uitzonderingen op deze regel, waarbij de verplichting toch geldt:
   ° bij spijbelgedrag
   ° bij sommige medische onderzoeken
•  Samenwerken:
CLB werkt samen met heel wat andere organisaties. We hebben ook informatie en adressen waar je met vragen terecht kan buiten onze werking.
Ook als we je doorverwijzen naar een andere hulpverlener, kan je op ons blijven rekenen. We bezorgen de andere hulpverlener alle gegevens zodat die niet opnieuw hetzelfde werk hoeft te doen. We bekijken met de hulpverlener of er aanpassingen op school nodig zijn. Samen met de school zoeken we dan oplossingen om het voor jou beter te maken
 


2.2  Werkingsprincipes

De begeleiding waarvoor een CLB instaat, vertoont een aantal typische kenmerken:
• de leerling staat centraal;
• de begeleiding is multidisciplinair want verschillende vakmensen werken aan een oplossing in teamverband, elk vanuit hun eigen discipline;
• de geheimhouding van gegevens wordt gegarandeerd: dit waarborgt een onafhankelijke werking van het CLB-personeel tegenover scholen en andere instellingen;
• samenwerking met de school in het kader van leerlingenbegeleiding is fundamenteel: zorgbeleid, gelijke kansenbeleid, draaischijffunctie, informatieverstrekking, leerlingoverleg, klassenraden, oudercontacten,…
• een CLB gaat in op vragen van ouders en leerlingen; daarnaast kan een CLB ook zelf voorstellen tot begeleiding doen;
• het centrum begeleidt prioritair en intensief leerlingen die leerbedreigd zijn door hun sociale achtergrond en leefsituatie;
• er is bijzondere aandacht voor leerlingen uit het buitengewoon onderwijs, het kleuteronderwijs en de aanvangsjaren van de lagere school, het technisch, kunst-, beroepssecundair onderwijs, het deeltijds beroepsonderwijs en de erkende vormingen, het eerste leerjaar B, het beroepsvoorbereidend jaar;
• de dienstverlening is gratis.


2.3  Het CLB werkt "multidisciplinair"

Elk CLB-team is "multidisciplinair" samengesteld. Dat wil zeggen dat mensen met verschillende opleidingen in één team samen zitten.
 
Vanuit verschillende hoeken naar vragen en problemen kijken, is van onschatbaar belang. Eén CLB'er kan onmogelijk op alle mogelijk vragen antwoorden vinden. Daarom is het goed om terug te kunnen vallen op een heel team. Dat biedt de school, ouders en leerlingen een brede aanpak.

Een CLB-team wordt samengesteld uit de volgende beroepen:

• arts
• psycho-pedagogisch consulent
• maatschappelijk werker
• paramedisch werker (vaak verpleegkundigen)
• psycho-pedagogisch werker
• intercultureel bemiddelaar
• ervaringsdeskundige in de armoede
• consulent