Wat doet een CLB?

1.1 Je zit ergens mee
1.2 Als leren niet meevalt
1.3 Studie- en beroepskeuze
1.4 Medisch onderzoek
1.5 Buitengewoon onderwijs
1.6 Leerplicht


Een centrum voor leerlingenbegeleiding of CLB is een dienst waarop leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties een beroep kunnen doen voor informatie, hulp en begeleiding.
Verschillende vakmensen werken samen om het welbevinden van leerlingen te bevorderen doorheen hun schoolloopbaan. Het gaat er dus om de leerling zich goed te laten voelen zodat hij zijn kennis en vaardigheden in de beste omstandigheden kan ontwikkelen.


1.1 Je zit ergens mee

Je slecht voelen, je niet thuis voelen, je draai niet vinden, je ongewoon voelen... vaak niet gemakkelijk om mee om te gaan. Denk maar aan faalangst, gepest worden, moeilijkheden thuis, uitsluiting, moeilijke relaties, spijbelen, een echtscheiding, een ziekte, moeijlijk gedrag, verdriet… Dan valt naar school gaan niet mee.
Je kan bij het CLB terecht voor informatie, advies en begeleiding, ook zonder de school.


1.2 Als leren niet meevalt...

Soms lukt het niet om vlot te leren. Je CLB helpt om uit te zoeken hoe dat komt en bekijkt wat er mogelijk is om dat te verhelpen. Dat kan gaan over leren in het algemeen: werkhouding, studiehouding, studiemethode, motivatie… of leerproblemen zoals moeite met lezen, spellen of rekenen tot leerstoornissen zoals dyslexie of dyscalculie…

Vaak volstaan aanpassingen in de klas of aan de manier van leren. Daarover geven we informatie en advies. We bekijken dan ook met je school welke aanpassingen in de klas mogelijk zijn.
Als blijkt dat er meer nodig is, dan vertellen we je waar je terecht kan voor meer hulp en blijven we je opvolgen.
Omdat voorkomen beter is dan genezen, is het belangrijk niet te lang te wachten om langs te komen.


1.3 Studie- en beroepskeuze

Stel: je weet niet goed wat je wil doen of je weet niet goed wat je mogelijkheden zijn. Kom dan zeker langs.
 
Bij het CLB hebben we informatie over alle mogelijke studierichtingen en beroepsopleidingen of over welke richtingen op elkaar kunnen volgen en wat je er later mee kan doen. Als dat nodig is, zoeken we samen naar wat je graag doet en wat je goed kan. Om dat te doen hebben we allerlei hulpmiddelen. Let wel: wij maken geen keuze. Wel helpen we je om zelf een keuze te kunnen maken. Aarzel dus niet om contact op te nemen!
 
Alle informatie over mogelijke richtingen hebben we samengezet op: www.onderwijskiezer.be    


1.4 Op medisch onderzoek

1.4.1 wanneer?

Elke leerling moet verschillende keren op onderzoek bij de CLB-artsen en verpleegkundigen. Die onderzoeken zijn verplicht, ook al ga je al om een andere reden vaak op controle bij een arts. In het gewoon onderwijs is dat in vaste leerjaren, in het buitengewoon onderwijs op leeftijden.
 
Ook wanneer een leerling het eerste jaar begint in het deeltijds onderwijs of een erkende vorming aanvat, voert de CLB-arts een medisch onderzoek uit.

1.4.2 welke?

Er zijn korte en uitgebreide onderzoeken.
In een kort onderzoek gaan de dokter en verpleegkundige na of je…

 • al gezondheidsproblemen hebt gehad en hoe dat dan liep;
 • algemeen gezond bent en gezond leeft;
 • lengte en gewicht goed zijn voor jouw leeftijd;
 • tanden goed zijn (behalve in de 1e kleuterklas en het 3e leerjaar);
 • al ingeënt bent en waarvoor;
 • ogen in orde zijn;
 • als je 6 of 7 jaar bent je kleuren goed kan zien.  

  In een uitgebreid onderzoek komt daar nog bij of je…

 • genoeg beweegt;
 • een goede houding hebt;
 • goed praat;
 • goed hoort;
 • geslachtsorganen normaal groeien.

 Naargelang je leeftijd gaat de dokter ook na of je puberteitskenmerken normaal zijn.

1.4.3  Waarom op medisch onderzoek?

Meestal gaat alles goed met je en dan lijkt zo’n doktersbezoek wel overbodig. Maar iedereen kent de spreuk "voorkomen is beter dan genezen". Daarom kijken CLB-artsen en verpleegkundigen een aantal dingen na. Als er iets is dat minder goed lijkt dan kunnen zij dat erg vroeg zien. Dan ben je er snel bij om er iets aan te doen. Kwestie van gezond te blijven.
Tijdens het onderzoek mag je aan de verpleegster en de dokter altijd vragen stellen. Wil je iets weten over gezondheid of zit je ergens mee, dan is dat het moment. Als er niet voldoende tijd is, kan de dokter een afspraak maken op een later tijdstip.

1.4.4  Wat onderzoekt men?

  Vroegere gezondheidsproblemen
  Algemene gezondheid
  Inentingen
  Lengte en gewicht
  Tanden
  Beweging Houding
  Goed spreken
  Ogen
  Kleuren
  Oren
  Geslachtsorganen

1.4.5   Moet ik bij de CLB-arts?

Een 7-tal keer tijdens je schoolcarrière kom jij naar het onderzoek in het CLB of komt de medische equipe naar de school.
Het kan zijn dat je ouders of jijzelf een andere arts verkiezen.
Dan 2 mogelijkheden.

 •   ofwel ga je bij een andere CLB-arts (al dan niet van ons centrum)
 •   ofwel ga je naar een andere arts buiten het CLB, maar hier zijn wel enkele   voorwaarden aan verbonden:

de uitzondering schriftelijk aanvragen bv. door een aangetekend schrijven te sturen naar de directeur van het CLB van je school.
Arts van jouw keuze vult "verslagmodel“ in. Die modellen zijn door de overheid verplicht.
Het onderzoek door andere arts moet binnen de 90 dagen .
De arts moet dezelfde onderzoeken uitvoeren als de CLB-arts.
De arts moet binnen de 15 dagen zijn bevindingen bezorgen aan de CLB-arts.

1.4.6  Inentingen (vaccinaties)

Als je op medisch onderzoek gaat bij het CLB  kijkt de dokter na welke inentingen je al gehad hebt en welke je nog kan krijgen. Daarbij volgt het CLB het vaccinatieschema van de Vlaamse Overheid. Die inentingen biedt het CLB gratis aan. Om ze te krijgen moeten je ouders toestemming geven. Ze mogen ook beslissen om ze bijvoorbeeld door je huisarts te laten geven.
Ben je 18 of ouder, dan geef je zelf al dan niet toestemming. Heeft de dokter toestemming dan kan hij meteen de inenting(en) geven


1.5 Buitengewoon onderwijs

Een overgang naar het buitengewoon onderwijs is een grote stap. Het CLB begeleidt elke overgang naar het buitengewoon onderwijs. We streven ernaar het onderwijs zo dicht mogelijk te laten aansluiten bij wat de leerling nodig heeft. De beslissing om de overstap te maken, wordt altijd genomen samen met ouders, school, CLB en de leerling zelf. Een leerling zal dus nooit gedwongen naar het buitengewoon onderwijs overstappen. Om de uiteindelijke overstap te kunnen maken zal het CLB de nodige attesten opmaken


1.6 Leerplicht

In België hebben leerlingen leerplicht vanaf het begin van het schooljaar waarin de leerling 6 jaar wordt tot wanneer de leerling 18 jaar is. Valt de verjaardag na 30 juni, dan geldt de leerplicht tot 30 juni in het jaar dat de leerling 18 wordt.
Ben je te vaak afwezig zonder gegronde reden, dan zal het CLB tussenkomen.
CLB-begeleiding is verplicht als je:

 • meer dan 10 halve dagen afwezig bent;
 • geschorst of tijdelijk uitgesloten bent;
 • uitgesloten bent, dan begeleidt het CLB de overstap naar een nieuwe school.

Die begeleiding door het CLB kan direct met de leerling verlopen of via de school of andere hulpverleners. Een CLB-medewerker zal bekijken waarom de leerling niet naar school gaat en wat de leerling, de school en het CLB daaraan kunnen doen.